Tập tin : open-source-world-map.png
Bản đồ-Thế giới-open-source-world-map.png
700x343 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : piwik.org