Tập tin : world_map.gif
Bản đồ-Thế giới-world_map.gif
562x284 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.henrijean.net