Tập tin : guinea_pop_1973.jpg
Bản đồ-Guinée-guinea_pop_1973.jpg
707x553 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guinée
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu